گنجینه‌های بر باد یاد( دکتر ابراهیم رحیمی‌زنگنه وسیدآرمان حسینی)

گنجینه‌های بر باد یاد (پخش آبنوش) گنجینه‌های بر باد یاد کتابی است در فرهنگ شناسی که…

پژوهش در مثل های سمنانی( یوسف عالی‌عباس‌آباد )

پژوهشی در مثل‌های سمنانی/ یوسف عالی عباس‌آباد/ انتشارات کلک سیمین تهران، ۱۳۸۹ زبان دستگاه گفتار و…