ماه مجلس (علی مدرسی)

ماه مجلس/ تحقیق و تألیف علی مدرسی/ انتشارات کلک سیمین۱۳۸۹ داستان های تاریخی داستان نامه هایی…

گیتی (جاوید یعقوبی)

رمان گیتی/ جاوید یعقوبی/انتشارات کلک سیمین /تهران، ۱۳۹۳ رمان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اندیشه‌ی آدم امروز…

عطر غربت (مسعود قدیم فلاح)

عطر غربت مسعود قدیم فلاح تهران، کلک سیمین،۱۳۸۸ رمان یکی از مهم ترین دستاورد های ادبی،…

پشه (فرهاد مستوفی مآب)

پشه -فرهاد مستوفی مآب – تهران، انتشارات کلک سیمین رمان پایه و اساس جهان نشانه ها…