عبور از شب (شهلا فرج زاده)

      سراینده در این دفتر درنگ‌هایی خودباوری را در یاس‌های فرهنگی اجتماعی می‌کشاند و…

چشم تر از سپیده (عابدین پاپی)

    عابدین پاپی یکی از شاعران موفق شعر امروز است که در شناختی تجربی‌گرا به…

تُپُق (شهلا فرجزاده)

      ذهنیت‌گرایی در سروده امروز در یک‌وضعیت حیرت‌انگیز به‌خودشناسی تا خودشکوفایی پیش می‌رود و…

غبار پیر (شهلا فرج زاده)

هلا     او اندیشی معرفت‌شناسی جان است که در این دفتر عشق و رنج انسان…

چل‌ وارگی چهل چراغ، برای چهل‌سالگی (محمدحسن عبدلی)

برای شناخت از وضعیت اندیشه در میان نسل امروز جریان‌های ادبی فرهنگی را در هنر امروز…

تکثیر کلمات در باد (حسرت محمودآبادی )

تکثیر کلمات در باد ( نشر وپخش آبنوش) در بررسی جوانب کار زنان سراینده و با…

کوچ سرمه (ابراهیم محبی )

کوچ سرمه (نشر و پخش آبنوش) در سروده شناسی این دفتر باید این گونه چکامه بار…

زایش ستاره (اشرف کیایی )

زایش ستاره ( نشرو پخش آبنوش) در جریان شناسی سروده امروز ما با کارکردهای مهم زبان…

با تو از تا جهان دگر از (آلا شریفیان)

ترجمه شعر بخشی از ادبیات مکتوب جهان است که پیوند دو جهان را در شکل‌گیری و…

ژکوندتر از لبخند(آلا شریفیان)

این دفتر یکی از دفترهای مهم شعر نو است که دردهه نود به چاپ رسید و…