هستی وچیستی (دکتربهجت واحدی)

هستی وچیستی (پخش آبنوش) – انتشارات کلک سیمین منطق دانش شناسایی جهان و فلسفه زبان شناسایی…

فلسفه ( ادوارد کریج )

فلسفه (مقدمه‌ی بسیار کوتاه)/ ادوارد کریج/ حسن اکبری بیرق/ نشر کلک سیمین / تهران، ۱۳۹۰ فلسفه…